ساعت كاري شركت
تاریخ ثبت: 1399/7/1

ساعت كاري بخش اداري شركت

        7 لغايت 14:30

 ساعت كاري بخش بارگيري 

        6 لغايت 14

 

 فعاليت شركت همه روزه به جز روزهاي تعطيل رسمي مي باشد